Vaj Paj nyob nroog St. Paul, MN
Lub vaj nyob nroog St.Paul, Minnesota.  Yuav tsim kom muaj Hmoob teej tug nyob rau hauv, leej twg muaj nyiaj pab. yuav muaj npe nyob hauv daim phiaj cim tseg cov neeg muaj feem pab.

No comments:

Post a Comment