Tig hauv ncoo pab txhawb hmoovKev tig hauv ncoo, los yog tig koj lub txaj pw kom rau chaw.  Nws tseem ceeb heev xws li yuav pab txhawb koj txoj koob txoj hmoo tsis hais yuav yog fab twg.  Hauv qab no yuav piav me me txog tias yog koj yug tus tsiaj twg xyoo, koj yuav tau tig mus rau sab twg thiaj zoo rau koj.
cov yug Nas xyoo: tig hauv ncoo mus rau sab qaum teb, txwv tsis pub tig mus rau sab qab teb li.
cov yug Nyuj xyoo: tig hauv ncoo mus rau sab hnub tuaj qaum teg, txhob tig mus sab hnub poob qab teb li.
cov yug Tsov xyoo: tig hauv ncoo mus rau sab hnub tuaj, txhob tig mus rau sab hnub poob qaum teb.
cov yug Luav xyoo: tig hauv ncoo mus rau sab hnub tuaj, txhob tig hauv ncoo mus rau sab hnub poob.
cov yug Zaj xyoo: tig hauv ncoo mus rau sab hnub poob qab teb, txhob tig mus rau sab hnub tuaj qaum teb li.
cov yug Nab xyoo: tig hauv ncoo mus rau sab qab teb, txhob tig mus rau sab qaum teb.
cov yug Nees xyoo: tig hauv ncoo mus rau sab qab teb, txhob tig mus rau sab qaum teb.
cov yug Yaj xyoo: tig hauv ncoo mus rau sab hnub poob qab teb, txhob tig mus rau sab hnub tuaj qaum teb.
cov yug Liab xyoo: tig hauv ncoo mus rau sab hnub poob qaum teb, txhob tig hauv ncoo mus rau sab hnub tuaj.
cov yug Qaib xyoo: tig hauv ncoo mus rau sab hnub poob qaum teb, txhob tig hauv ncoo mus rau sab hnub tuaj.
cov yug Aub xyoo: tig hauv ncoo mus rau sab hnub tuaj qaum teb, txhob tig hauv ncoo mus rau sab hnub poob qab teb.
cov yug Npua xyoo: tig hauv ncoo mus rau sab qaum teb, txhob tig mus rau sab qab teb li.

No comments:

Post a Comment