Thawj coj txhais li cas?Nyob nyab xeeb txog rau tub Vam yaj. kuv yog txiv ntxawm Nom tub lis nyob NC.  Zoo siab uas hnub no kuv nkag tau los sau ntawv hauv koj lub vas sab no, yog li kuv yuav sau ib qhov hais txog, kev ua thawj coj rau hauv no.  Thawj coj txhais tau li cas?. thawj coj nws txhais tau tias : tswj ib pab neeg.  Ua ntej koj yuav tswj tau ib pab neeg mus rau qhov zoo.
1. koj yuav tsum tau paub txog tswj koj tus kheej. kev yuav tswj koj tus kheej yuav tswj li cas? txhob ua tub sab tub nyiag, txhob deev luag poj luag txiv, txhob tua neeg, txhob haus yeeb haus tshuaj, txhob hauv cawv ntau dhaus, thiab ntau ntau yam ua tsis zoo.
2. yus yuav tsum paub txog kev yuav tswj luag lwm tus li cas?
3. muab qhov zoo, qhov yog, qhov ncaj ncees los tswj thiaj tau.
Muaj 5 lub luag num uas yuav dhaus mus ua ib tug thawj coj:
1. position: yog lub luag num ua tus coj.
2. Permission: tso cai los ua thawj coj.
3. Production: yam uas koj tau ua rau lawm pom;
4.People Development: yam uas koj tau pab lawv los lawm.
5. Personhood: koj ua zoo ces cov neeg nyiam koj lub tswv yim.

Sob kawm ua thawj coj no nws tseem tshuav ntau heev yog koj nyiam thiab no kuv mas sau tuaj ntxiv.  Nyob nyab xeeb. sau npe: txiv nom tub lis nom yia.

No comments:

Post a Comment