Siv Av ua tsev nyob


Kev siv Av los ua vaj ua tsev kuj tsis yog tias ib haiv neeg thiaj txawj siv xwb.  Txhua haiv neeg puav leej txawj siv tag nrho.  Nias cov duab saum noj no mus saib thiab tshawb tau.   Kev siv Av los ua tsev nws nyob ntev heev, tuaj yeem nyob txog txhiab xyoo.   
Hauv qab no yog txheej txheem kev ua Tsev Av:
1. Ntsuas seb yuav ua lub tsev zoo li cas, hom tsev twg.
2. Xaiv qhov chaw ua tsev. (txhob ua tsev Av rau hauv kwj ha, hav zawj uas ntxim muaj dej nyab taw ntsa tau. Yog xav ua tsev rau hauv hav zawj, yuav tau txhub av ntxiv kom siab, pheej Av kom sib txig zos thiaj tsis pob)
3. Xaiv cov Av los ua tsev. (muab ib khob dej, tso dej txog ib nrab khob. muab ib me nyuam hau diav ntsev do rau hauv. Mam mub cov Av li 1/4 ntawm ib khob coj los do nrog khob dej. Cia li 15 -30(minutes) ntiag tiv. Saib kom cov XuabZeb tog rau hauv qab khob ntawv txhob ntau dua cov Av. Yog xuabzeb ntau lawm, kom ntxiv Av nplaum rau, yog Av ntau lawm, kom ntxiv xuabzeb rau.
4. Kev muab Av los puab ua ib tawm.  Muab ntoo los ntsia ua ntau ntau kem, ib kem Dav li 8 ntiv, Ntev li 16 ntiv, Tuab li 3 nti. npaj hlau, thoob dej, pob tawb, ntoo kuam, - Txheej txheem muaj xws li no:
-Khawb Av kom phom. Muab dej los tov, tsuj kom ua Av nkos. Tom qab ntawv mam muab hmoov xua coj los tov nrog, rov tsuj kom Xua, Av thiab Dej nyob ua ke. Yog koj tsuj pom hneev taw me ntsis ces zoo, yog tsuj es cov av rov los nqawm tag, txhais tias Av nkos dhau lawm, rov muab xua los tso ntxiv. Tom qab ntawv muab dej ntub cov kem Ntoo tso, mam muab cov Av daus rau hauv Thoob coj los tso rau hauv cov Kem Ntoo.
5. Ua taw ntsa Tsev. Koj yuav xuas Ximas los puab ua taw ntsa tsev los tau, muab Pobzeb los tso ua ntej ua taw ntsa tsev los tau.
6. Tsa phab ntsa tsev. Yuav tau muab cov thooj av coj los tws kom xwm fab xwm meem zoo. Muab cov Av yuav lo tsev ntawv tov nrog xua kom zoo, nyeem txaus, daus los rau hauv tus taw Phabntsa, mam muab thooj Av qhuav lawm ntawv coj los tso rau. Teeb kom zoo, kom tag theem 1. Theem 2 tso kom sib nias, ua kem tsis sib ncag. Teem li no kom sib zuj zus li qhov koj xav tau.
7. Tho qhov Rai, qhov dim pa. Yog cov qhov rai tsis siv muaj chaw kaw, koj cia li puab tseg lub qhov rai cia kom siab txog li koj nyiam. Mam muab ib daim ntoo coj los tso teem rau theem kawg saum toj sauv. Mam rov puab ntxiv rau. Hos yog koj yuav npaj muaj qhov Rooj qhov Rai kaw. Yuav tau muab cov ntoo ntsia tau tias dav li cas, siab li cas ntawv coj los tso ua ntej, koj mam li rov puab sab phab ntsa txiv.
8. Koj nyiam yuav ntxiv dab tsi rau sab phab ntsa kom zoo nkauj koj muaj peev xwm ua tau xws li: tso Lamfwj rau kom zoo nkauj ntxiv.

9. Muab Av los lo sab ntug phab ntsa. Koj xua tes los tau, koj xua duav ntoo los puab rau los tau.
10. Vov tsev. Koj siv Quavnyab, Nqeeb, Vuas Hlau, Vuas Av los tau. Tsa ncej tse, Ncej Kaum kom tag. Muab qhab Xyoob, qhab Ntoo los tso rau kom ruaj khov. Yog koj yuav vov Av, muab hlua los qhaib li qhaib Vas muab coj mus nrab rau saum qaum tsev ua ntej. Mam muab cov av uas tov nrog Quavnyab coj los lo rau saum toj. Tos kom qhuav, mam muab cov Ntxaij Hlau coj mus ntsia tuav rau txheej saum toj. Koj mam muab cov XimMas coj los leem ntxiv ua txeej kawg saum qaum tsev. txhob leem tuab tuab tsam ho nyhav lub tsev dhau lawm. Yuav kom zoo yuav tau vuam kob rau li 2, 3 zaug thiaj yuav ruaj.
11. Zas Kob rau cov Phab Ntsa. yuav tau siv Xuabzeb, Av Liab(Av Dawb), Hmoov Qos ntoo. kom sib npaub zos coj los sib tov. -Cov hmoov qos ntoo, yuav tau rau Dej kom npau, mam muab cov hmoov qos coj los tso rau hauv kom tau nyeem nyeem cab cab sab. Mam muab coj los sib tov rau hauv ib lub Phiab Loj, do kom sib thawm kom tag, ces tau cov Kob li koj nyiam lawm. - kev pleev Kob rau Phabntsa, xuas tes pleev rau kom thoob thoob. Yog xav kom du, thaum Phabntsa tsis tau qhuav, siv Phuam ntxuav muag coj los so ib zaug ntxiv rau, nws yuav du lug lawm.
12. Pua plag tsev. siv Ximmas los tau, nyob ntawm koj nyiam.

No comments:

Post a Comment