Qua Tsev nyob txhawb hmoov


(Hauv qab no yog kev saib Hmov txog sab qua vaj qua tsev nyob, nws yog nyob ntawm yus txoj kev ntseeg xwb)
Cov yug Liab, Nas, Zaj xyoo (sab qab teb tsis zoo)
Yog tias xyoo twg yog Liab, Nas, thiab Zaj xyoo. lub tsev tig rau sab qaum teb, qaum tsev tig rau sab qab teb, nws yuav tsis zoo. thiab li tsis tsim nyog tsiv tsev, ua tsev tshiab, kho tsev, rhuav tsev, txuas tsev, ntsia ntsia hlau, tho phab ntsa, khawv av, cog los yog txiav ntoo. tsis hais sab hauv sab nrauv ib puag ncig ntawm lub tsev. los yog los nyob tshiab rau lub tsev tig li no.
Yog zais ib tug qauv (ib tug laus) lub nruab qaum tig rau sab qab teb. Yuav muaj teeb meem ntau yam ntau tsav xws li: tswv tsev tso ntiaj teb tseg, raug teeb meem, lov npab lov ceg, mob kho tsis zoo, mob thawm niaj thawm xyoo, poob nyiaj poob txiaj. Yog lub tsev ho tig rau lawm sab lawm, tsis txhob mus ua dab tsi rau sab qab teb li.
Cov yug Npuas, Luav, Yaj xyoo (sab hnub poob tsis zoo)
Xyoo twg yog Npua, Luav, Yaj xyoo. Lub tsev nyob tig rau hnub tuaj, qab tsev tig rau hnub poob tsis zoo. Yog lub tsev tig li no, tsis txhob tsiv tsev, ua tsev tshiab, kho tsev, rhuav tsev, txhuas tsev, ntsia ntsia hlau, tho phab ntsa, khawb av, tsis hais sab twg hauv tsev los yog sab nrauv ntawm lub tsev nyob. nrog rau cog ntoo, txiav ntoo, txav rooj ua hauj lwm, txav txaj pw, los yog los nyob lub tsev tshiab no.
Yog cov ib tug laus coj mus zais raws li sab piav no yuav muaj teeb meem ntau yam xws li: tswv tsev los yog cov nyob hauv lub tsev yuav nruam sim, tsim teeb meem, lov pab lov ceg, mob kho tsis zoo, mob ua niaj ua xyoo, tub sab tub nyiag, hluas taws kub, poob nyiaj, raug dag, ua rau txom nyem. Yog lub tsev tig rau lwm sab lawm txhob ua dab tsi rau sab hnub poob dab tsi li.
Cov yug Tsov, Nees, Aub xyoo (sab qaum teb tsis zoo)
Xyoo twg yog Tsov, Nees, thiab Aub xyoo. Lub tsev tig rau qab teb, qaum tsev tig rau qaum teb nws yuav tsis zoo. Yog lub tsev tig li no, tsis txhob tsiv tsev, ua tsev tshiab, kho tsev, rhuav tsev, txhuas tsev, ntsia ntsia hlau, tho phab ntsa, khawb av, tsis hais sab twg hauv tsev los yog sab nrauv ntawm lub tsev nyob. nrog rau cog ntoo, txiav ntoo, txav rooj ua hauj lwm, txav txaj pw, los yog los nyob lub tsev tshiab no.
Yog cov ib tug laus coj mus zais raws li sab piav no yuav muaj teeb meem ntau yam xws li: tswv tsev los yog cov nyob hauv lub tsev yuav nruam sim, tsim teeb meem, lov pab lov ceg, mob kho tsis zoo, mob ua niaj ua xyoo, tub sab tub nyiag, hluas taws kub, poob nyiaj, raug dag, ua rau txom nyem. Yog lub tsev ho tig rau lwm sab lawm, txhob mus ua ub no rau sab qaum teb ntawm lub tsev.
Cov yug Nab, Qaib, Nyuj xyoo (sab hnub tuaj tsis zoo)
Lub xyoo twg yog Nab, Qaib thaib Nyuj xyoo, lub tsev tig rau sab hnub poob qaum tsev tig rau hnub tuaj, yuav tsis zoo. Yog lub tsev twg tig rau ob sab li hais no, txwv tsis pub tsiv tsev, ua tsev tshiab, kho tsev, rhuav tsev, txhuas tsev, ntsia ntsia hlau, tho phab ntsa, khawb av, tsis hais sab twg ntawm lub tsev tsis hais sab nrauv sab hauv. nrog rau cog ntoo, txiav ntoo, tshem rooj ua hauj lwm, txaj pw, tsiv los nyob tshiab hauv lub tsev.
Yog cov ib tug laus coj mus zais raws li sab piav no yuav muaj teeb meem ntau yam xws li: tswv tsev los yog cov nyob hauv lub tsev yuav nruam sim, tsim teeb meem, lov pab lov ceg, mob kho tsis zoo, mob ua niaj ua xyoo, tub sab tub nyiag, hluas taws kub, poob nyiaj, raug dag, ua rau txom nyem. Yog lub tsev ho tig rau lwm sab lawm, txwv tsis txhob mus ua dab tsi rau sab hnub tuaj ntawm lub tsev.

No comments:

Post a Comment