Neeg lub neej3 yam ntawm leej tib neeg uas tag lawm tsis muaj rov qab los.
-Sij Hawm.
-Txoj Sia.
-Lub Caij nyoog thaum tseem hluas.

3 yam ua rau lwm tus tsis pom yus qhov zoo.
-siab luv.
-khav theeb.
-Ntau ncauj.

3 yam txhob tso pov tseg.
-siab dawb.
-txawj xav.
-muaj kev cia siab. 3 yam muaj nuj nqis tshaj plaws.
-kev hlub.
-kev ua zoo.
-kev phooj ywg.

3 yam muaj hloov mus los tau, tsis ruaj tsis khov.
-kev muaj yeej.
-kev nplua nuj.
-kev npau suav.

3 yam txhawb kom yus muaj yeej.
-ncaj lub caij nyoog.
-phim/haum rau thaj chaw.
-rau siab tag nrho nrog tus peev xwm.

3 yam tsim nyog yus saib xyuas kom zoo.
-niam thiab txiv.
-me nyuam.
-poj koob yawm txwv.

3 yam kev ua hauj lwm.
-muaj hom phiaj.
-muaj txheej txheem.
-muaj kho.

3 yam kev cog phooj ywg.
-yuav tsum ncaj ncees.
-yuav tsum pub tau rau lwm tus.
-yuav tsum txhob xav rau yus tus kheej xwb.

3 yam yuav tsum khaws cia kom ruaj.
-lub zoo caij nyoog.
-yus txoj sia.
-yus tus txij nkawm

No comments:

Post a Comment