Leej niam txoj kev hlubleej niam yeej tseg qhov qhab tshaj plaws rau yus noj thaum yus tseem me, tiam sis thaum yus loj, 
yus mus nrhiav qhov qab noj kom tau tsis yuav ib qho mus rau yus niam thaum laus.

thaum me yus niam yuav cev khaub ncaws zoo tshaj plaws rau yus, yus niam xum hnav cev qub qub tas li. 
thaum loj yus mus xaiv cev khaub ncaws zoo tshaj plaws rau yus hnav, tiam sis tsis yuav ib ce tshiab mus ua khoom plig rau yus niam.

thaum me yus niam coj yus mus txhua qhov chaw yus xav mus, thaum loj yus nrhiav qhov chaws zoo tshaj plaws mus ncig ua si, yus ho tsis coj yus niam mus.

nws txawv heev, neeg feem coob thaum muaj kev lom zem,zoo siab nyiam xav txog lwm tus, 
tiam sis thaum peb txom nyem thiab yuav tuag mas yeej xub nco txog yus niam ua ntej.

txhob cia yus niam ua tus thib ib uas peb muab nov qab mus thiab ua tus kawg peb ho rov nco txog

No comments:

Post a Comment