Kob vuam tsev pab txhawb hmoovYog koj npaj yuav vuam kob rau koj lub tsev, chav nyob chav pw li tej ntawv. koj yuav tau vuam cov kob kom raug li kev saib hmoov. Nws yuav pab koj ruaj siab rau txoj kev nyob kaj siab lug raws li nram qab no: 

1. sab qab teb= yog hmoov hluav taws, siv kob ntsuab, kob txiv kab ntxwv, thiab kob dawb.

2. sab qaum teb= yog hmoov dej, siv kob dawb, kob xiav, kob ntsuab, thiab kob txiv kab ntxwv.

3. sab hnub tuaj los yog hnub tuaj qab teb= yog hmoov ntoo, siv kob xiav los yog kob ntsuab, kob dawb los yog yog kob mis nyuj.

4. sab hnub tuaj qaum teb los yog sab hnub poob qab teb= yog hmoov av, siv kob misnyuj, los yog kob txiv kab ntxwv, kob misnyuj.

5. sab hnub poob losyog sab hnub poob qaum teb= yog hmoov kub, siv kob misnyuj, kob vuam nyiaj, kob vuam kub, kob xiav, kob dawb.

No comments:

Post a Comment