Welcom to HmoobLis Home page.
UNITED HMONG COUNCIL, INC. (CA)
4903 E Kings Canyon Rd, Suite 241
Fresno, CA. 93727
Phone: (559) 251-0008
Fax: (559) 251-0009
Cheng Lee - President,
www.hmongcouncil.com
E-mail: hmoob18xeem2010@live.com


HMONG 18 COUNCIL, INC (MN)
1001 Johnson Parkway #B20
Saint Paul, Minnesota 55106
Office: 651-489-8373
Kevin X. Vang -President
Cell: 651-366-8413
kevin.vang@h18c.com
Website: www.h18c.com


HMONG 18 COUNCIL OF WI, INC
P.O.BOX 250826
Milwaukee, WI 53225
Wa Meng Yang – President,
Phone: 414-207-5133
Website: hmong18cofwi.org

LEE MINNESOTA, INC
Website: www.leemn.org

LisCuab Pasdej Ntsuab Nias Nov

NOV YOG PHAS NYAS NPIS PHAJ, UAS NROG PHAS NYAS UA HAUJ LWM UA KE:

Toj Xeem Npliaj Riam yog Phasnyas Tub Npis phaj, hos Tojxeem Zam Lwm yog Zam Xyooj phaj, ob tug no tau nyob rau Phwv Xam Tsua Noog Roov, Looj Ceeb. Hos Tojxeem Npuag Hwm nyob rau Phwv Xam Pem, qaum Toom Phwv Lis, nyob rau pem qaum teb, mas nws kuj yog Zam Xyooj phaj thiab. Tojxeem Xaiv Tub no nws nyob rau Thooj Miab Thooj Khua, nws puav leej yog nrog Zam Xyooj ib phaj.

Hais txog yawg Tswv Vaj uas yog yawg Paj Txoos txiv ntawv, nws ho yog yawg Phasnyas Tub Npis phaj lawm. Hos Tojxeem Soob Yis, nyob rau Vas Vias, nws los kuj nrog yawg Zam Xyooj phaj thiab. Hos yawg Xaiv Suav thaum ub nyob rau Moos Mauj nws yog Phasnyas phaj. Yawg Zoov Txam kuj yog los Moos Mauj los, nws kuj yog yawg Phasnyas phaj tib yam. Ntawm yawg Tswv Choj los Xeev Khuam los, nws kuj yog Phas nyas phaj ib yam nkaus.

Yawg Txooj Vam ho yog Phas nyas phaj thiab, thaum ub nws kuj yog los Moos Muaj los tib yam. Hos Tojxeem Txhiaj Zeb nyob rau Khas Kawj, mas nws ho yog Vam Leej Laus phaj lawm. Yawg Zeb Vam Xyooj nws yog Phasnyas phaj thiab, thaum ub nws nyob Moom Hej. Hais txog Nyiaj Tsab mas nws yog Paj Txoos phaj, nkawv thiab Zam Xyooj mas puav leej yog ib phaj xwb. Hais txog ntawm yawg Noom Khais no mas, nws yog Xaiv Tswb lawv yawg, thaum ub nws nyob rau Noom Hej thiab. Nws los kuj yog Phasnyas phaj tib yam.

Kaus Mas das Lis Ntxoov Zeb nyob Huam Pha, Xasm Niam. Thaum ub nws nyob rau Roob Tshuaj, nws yog nrog Vam Leej phaj xwb. Ntawm Nom Tub, Vam Leej, Ntxoov Yeeb, Nyiaj Txos, Caiv Vuab, Txawj Tsab, Txooj Neeb, Lis Neeb, Vam Leej Me, Xaiv Tswb, thiab Lis Ntxoov Zeb cov no puav leej yog Vam Leej laus phaj tib si.

Hos hais txog ntawm yawg Nkiag Ku lawv cov no, mas peb nrhiav tsis tau keeb kwm ntawm cov kwv tij no. Tab sis Ntsuab Lauj thiab Cobmoos Lis Xyooj nkawv nyob ua ke ces Ntsuab Lauj txawm muab Cobmoos Lis Xyooj hu ua Yawg no (Zos Phab pas pas). Peb kuj tsis paub yawg Nkias Ku, yawg Txooj Huas thiab yawg Txiaj Thoob lawv keeb kwm. Ces Ntsuab Lauj muab yawg NKias Ku hu ua kwv tij nrog yawg Zam Xyooj ib phaj.

Yog nej leej twg tau tuaj pom daim ntawv no lawm. Tshuav qhov twg tsis txaus siab kom tuaj nug tau. Yog tsis raug qhov twg los kom pab qhia thiab. Hais txog ntawm peb tsev Hmoob Lis keeb kwm mas taug los tau li no lawm. Yog nej xyuas saib yog tshuav qhov twg los kom peb taug ntxiv rau yav pem suab no.

 

KEV CAI DAB QUAS:

Hais txog kev cai dab qhuas ntawm peb tsob Hmoob Lis mas raws li keeb kwm uas tau nug thiab tshawb nrhiav los mus hais txog tias, ntawm cov txim xws li cov 5 txig, cov 7 txim, thiab cov 9 txig. Yog vim li cas thiaj li muaj mas tau tshawb tau tawm los raws li nram no:

1. Hais txog ntawm cov 9 Txig thiab cov 5 txig mas thaum ub peb cov Hmoob Lis kev cai dab qhuas tiag tiag mas muaj ib tug Thawj Coj xwb. Tab sis mas tus thawj coj ntawv txawm yuav tau ob tug poj niam, ces txog thaum los mus ua dab qhuas ntawd, niam hlob txawm ua raws li poj koob yawm txwv ua tseg tiag tiag. Tab sis lub sij hawm ntawv niam hlob txawm muaj 9 leeg tub li cov txim thaum los ua kev cai dab qhuas ntawv. Hos niam yau ho muaj 5 tug tub xwb ces txawm xav hais tias Niam hlob muaj 9 tug tub ces niam hlob thiaj ua 9 txim raws li nws cov tub no. Mas niam yau thiaj tau xav hais tias niam yau muaj 5 tug tub xwb ces nws thiaj ua 5 txig xwb. Mas cov 5 txig ntawv thiaj li yog cov coj "NTSEEJ", hos cov 9 txim thiaj coj "KAB YEEB TSHUAJ".

2. Hais txog ntawm cov 7 txim ntawv mas qhov tseeb tiag mas yog vim lawv cov laus pauv los ntawm cov dab qhuas 5 txig los xwb. Xws li thaum yuav pauv mus ua 7 txim ntawv mas, thaum ub nws muaj 5 tug tub, hos ib txwm ntxhais vaug. Ces nws hu tus Ntxhais tus Vauv tuaj, ces nws txawm ua dab qhuas 5 txig rau nws 5 tug tub xwb. Ces tus Ntxhais thiab tus Vauv txawm tu siab tsis noj mov thiab hais tias, niam thiab txiv tsis xam muaj tus ntxhais thiab tus vauv, yog li no nkawv thiaj rov mus tsev lawm. Leej niam thiab leej txiv thiaj xav hais tias qhov nkawv tsis noj mov no, mas yog vim tias wb ua tsib txig xwb tsis txhua tus ntxhais thiab tus vauv es nkawd thiaj tsis noj mov, nkawv thiaj khiav rov qab mus tsev lawm. Wb ua tsis muaj txim rau nkawv, no ces leej txiv thiaj hais rau leej niam hais tias yog li no kom txhob tu siab rov kom nkawv rov qab tuaj es wb mam rov ua dua, ces thiaj mus hu tus ntxhais thiab tus vauv ruaj ces ma ua dua thiaj ua tus ntxhais ib txim , hos tus vauv ib txim ntxiv. Ces tag nrho thiaj muaj 7 txim lawm xwb.

3. Hais txog ntawm tus nyuj dab mas qhov uas poj ua cia yawm ua tseg mas yog cov 33 txig 3 ntsau. Hos hais txog ntawm cov 13 txig 3 ntsau ntawv mas vim yog: Thaum ub mas cov laus los mus ua dab qhuas lawm ces tsis muaj neeg saib, ces dev thiaj noj tag ib tog lawm. Ces thiaj tau hu muam phauj tuaj tsawm hais tias dab qhuas ntau hwv lawm no, ces muam phauj thiaj tsawm tas ces thiaj luv los ua 13 txig 3 ntsau lawm xwb. Tsis tas li ntawv tam sim no cov uas tsis tau hu muam phauj tuaj tsawm mas nws tseem coj yog 33 txig 3 ntsau ib yam li qub.

4. Hais txog ntawm cov nyuj dab 10 txim 3 ntsau mas thaum ub los nyob rau niag Moos uas ze rau Looj Hej ntawv uas yog Yawg Toog Kaub yog ib tug coj dab qhuas nws yog Lis Foom tus kwv. Thaum nws los mus nyob rau lub teb chaws ntawv nws muaj ntsis vwm mas nws hais tias dab los qhia nws kom lawv coj 10 txim 3 ntsau no. Mas lawv thiaj coj 10 txim 3 ntsau txij li ntawv los, ces lawv cov no puav leej yog kawm dab qhuas los ntawm Yawg Toog Kaub los tag nrho.

5. Hais txog ntawm cov 30 txim 3 ntsau no mas yog cov uas tsis paub dab qhuas lawm, uas yog thaum ub mus raws neej tsa lawm xwb. Ces nws nco tau hais tias 30 txim 3 ntsau no mas nws thiaj li ua li ntawv los mus lawm.

6. Hais txog ntawm cov 9 txig 3 ntsau no mas yog vim thaum ub lawv tsis paub dab qhuas lawm, ces lawv thiaj muab tus npua dab roog los ua lawm xwb mas lawv yog mus li no lawm.

7. Hais txog ntawm cov "Taig Laig" mas yog vim hais tias thaum ub lawv tsis paub dab qhuas lawm ces lawv thiaj thov muam phauj tuaj tsawm ua ib TAIG LAIG lawm xwb.

8. Hais txog ntawm cov dab roog thiab cov nyuj dab mas tos niam no peb ua dab qhuas tsis sib thooj lawm los, vim yog thaum ub leej hlob hais leej yau tsis yuav, leej yau hais leej hlob tsis mloog. Mas niam no peb thiaj ua dab qhuas tsis sib thooj lawm. Tus dab roog thiab tus nyuj dab uas poj koob yawm txov ib txwm ua thiab taug los mas yog tus dab roog 9 txig, nyuaj dab 33 txim 3 ntsau. Tab sis tom qab no thiaj muaj pauv los mus ua 9 txig, 13 txig 3 ntsau lawm. Tus cag tiag tiag mas yog tus no, tus dab roog mas coj li qub tab sis pauv tus nyuj dab lawm xwb.

LUS XAUV: Yog tias peb hais tau qhov twg ho siab thiab qhov twg ho tsis raug lawm los thov zam txim thaob ho pab qhia kom peb sawv daws pauv thiab kawm lawm yav tom ntej. Leej twg txaus siab thiab tsis txaus siab no los ho tuaj nug tus tuav kev cai dab qhuas ntawm Tsob Hmoob Lis tau.  

 

 

NTAWV KEEB CAG PHAJ TIS XEEM LIS ZOS VIBNAIS:

*Keeb raws kev sab laj ntawm cov xyuam tim hnub tim 27 lub 5 hlis xyoo 1990.
*Hais txog kev sab laj txog kev tsim kho tus txheej cai phaj tis, keeb raws kev cai dab qhuas hauv xeem Lis zos Vibnais.
*Cov xyuam tim nrog rau tsev Xeem Lis zos Vibnais zoo siab sawv txais kev tsim kho phaj tis, kev cai dab qhuas mus raws lub neej thiab kom vam meej raws li tus txhooj cai Hmoob tseem tseg, nyob rau hauv Hmoob lub neej raws li nram qab no:

1-Phau ntawv txheeb keeb phaj tis no tsim tawm hauv tsev xeem Lis zos Vibnais ntos txog phaj tis kev sib hlub, sib hu thiab kev Hwm.
2-Kev sib yauv yuav tsum yog txum phaj paub li phau ntawv keeb cag phaj tis no.
3-Yog tsis txum phaj raws li ntos los no mas txiav tu nrho tsis pub sib yuav.
4-Cov xyuam tim nres xeem Lis, yeem thaj txais tos kev tim xyeej thiab txhim kho.
5-Phau ntawv no raug luam tshwm Zwj Thaj hnub tim 27/5/1990. Txhwm thaj 40 PH.

Hais txog ntawm keeb kwm peb tsev neeg Hmoob Lis mas peb tsuas paub taug txij li ntawm Yawg Txhiaj Foom Lis los txog rau cov xeeb ntxwv xwb. Thov kom sawv daws pab taug ntxiv mus thiab.

Keeb kwm peb Hmoob tag nrho peb cov Hmoob txhua txhua xeem cov poj koob ywm txwv suav txij li txheej Poj Suab Yawg Suab los txog rau xeeb leej xeeb ntxwv mus txog rau cov xeeb cag xeeb ceg mas peb muaj 17 txheej raws li nram qab no:

1-Poj Suab, Yawm Suab...........................................10-Xeeb Leej.
2-Poj Ntsuab, Yawm Ntsuab.....................................11-Xeeb Ntxwv.
3-Poj Keeb Txheej, Yawm Keeb Tis...........................12-Xeeb Tis.
4-Poj Tis, Yawm Tw................................................. 13-Xeeb Tw.
5-Poj Hlab, Yawm Ces..............................................14-Xeeb Tes.
6-Poj Ces, Yawm Ncau.............................................15-Xeeb Lag.
7-Pog thiab Yawg.....................................................16-Xeeb Cag.
8-Niam thiab Txiv......................................................17-Xeeb Ceg.
9-Tub Ki.  

 

 

Hmoob Lis/Kev Cai Dab Qhua/Phaj Tis thiab Txim.

Hnub tim 23 lub 7 hli xyoo 1989. Peb cov tuav kev cai dab qhuas pawg 1 (nyob Khej 1 txog rau Khej 9) txog pawg 9. Tau rov los sib tham txog ntawm phaj tis dua. Kev peb teeb txheeb ntawm phaj tis no tau tiav rau hnub tim 8 lub 5 hlis nyoo 1990, nyob rau hauv yeej tawg rog Vibnais, Thaib teb lawm. Tus tshawb nrhiav peb cov kwv tij Hmoob Lis uas raws li phaj dhau phaj los xws li yog: Phaj Yawg, Phaj Txiv, Phaj Tub, Phaj Xeeb Leej, Phaj Xeeb Ntxwv, thiab Phaj Xeeb Tis.   yog "Lis Yaj Nruas" .

Tus ntaus ntawv yog: Lis Xyooj Tsawb (Lis Npeem).
 

Tus Teeb thiab Sau:        1. Lis Ntxawg.
                                      2. Yaj Zeb.
                                      3. Lis Zeb.

Hais txog ntawm peb keeb kwm Hmoob Lis Phaj Tis poj hlav ceg ncau muaj raws li nram qab no:
Phaj 1: Phas nyas npis phaj.....................yog phaj yawg.
Phaj 2: Lis Zam Xyooj phaj.......................yog phaj txiv.
Phaj 3: Lis Vam Leej phaj.........................yog phaj tub.
Phaj 4: Lis Vaj Huas Phaj.........................yog phaj xeeb leej.
Phaj 5: ....................................................yog phaj xeeb ntxwv.

Hais txog Phaj Tis ntawm peb tsob Hmoob Lis muaj li no, peb tsis paub peb tsuas tshawb txij li Phas Nyas Npis Phaj los lawm xwb.  Phau ntawv no peb teeb txog ob yam nyob rau hauv xws li yam 1. yog Phaj Tis, yam 2. yog Kev cai dab qhuas, ntawm peb tsob Hmoob Lis nyob rau hauv zeej thoj nam Zos Vinai, Thailand 1990.

COV KEV TXWJ LAUS NEEG NYOB (KHEJ 1 txog KHEJ 9) TAU POM ZOO MAS MUAJ RAWS LI NRAM QAB NO:

COV THAWJ COJ:
 • Lis Ntxawg (khej 3)
 • Lis Yaj Nruas.(khej 7)
 • Lis Leej.(khej 3)
 • Lis Tsu.(khej 3)
 • Lis Xeeb.(khej 3)
 • Lis Tswj Nruag (khej 2)
COV DAWS TEEB MEEM:
 • Lis Zoov Txam.C7
 • Lis Txooj Muas.C2
 • Ntxoov Zeb.C4
 • Lis Zam Xyooj.C8
 • COV Sau Peevtxheej:
 • Lis Yeeb.C4
 • Lis Yaj.C1
COV KEV TXWJ LAUS NEEG:
 • Lis Zam Xyooj.C8
 • Lis Txawj Liag. C5
 • Lis Soob Neeb. C9
 • Lis Vam Leej. C7
 • Lis Tsav Ntxawg. C2
 • Lis Nyiaj Vaj.C3
 • Lis Nkias Ku. C1
 • Lis Nom Ko. C8
 • Lis Paj Xyeem. C7

TUS NRES XEEM HMOOB LI RAU XYOO 1990: Lis Nom Txais.

COv COJ PAWG 1-9:
 • Lis Thoj
 • Lis Txooj Neeb
 • Lis Neeb
 • Lis Vam Tsom
 • Lis Vaj
 • Lis Txhim
 • Lis Vaj Huj
COV TUAV DAB QHUAS 1-9:
 • Lis Txooj Huas.C1
 • Lis Txooj Neeb.C2
 • Lis Nom Tsheej.C6
 • Lis Zam Xyooj.C8
 • Lis Txooj Cawv. C7
 • Lis Yaj Pov. C8
COV TUAV FAI:
 • Lis Riam.C3
 • Lis Xaiv Tswb. C4
 • Lis Npuag Phiab. C6

©2012, July 17. All Right Reserved, prepared by: Huaj Lis